Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

 • Odwiedziny: 1162074
 • Do końca roku: 175 dni
 • Do wakacji: -13 dni

Oferta edukacyjna i kryteria rekrutacji do 3-letniego LO 2019/2020

 

 R E K R U T A C J A

do klas pierwszych

w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

na rok szkolny 2019/2020

do trzyletniego liceum ogólnokształcącego

 

Podstawa prawna:

   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Ustawa  - Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)

   • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.,  zmieniająca decyzję Nr  OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.


Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem elektronicznego systemu naboru (slaskie-pogim.edu.com.pl)

 

Klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

 

 

Klasa / wychowawca

Przedmioty rozszerzone

Punktowane przedmioty

Nauczane języki obce

 

1a/g

mgr Anna Grzesiak

 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • j. angielski
 • informatyka

j. angielski 
j. niemiecki 

 

1b/g

mgr Anetta Janas

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język  angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

 

1c/g

mgr Magdalena Otrębska

 • język polski
 • język angielski
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

j. angielski 
j. niemiecki 

 

1d/g

mgr Monika Wojtal

 

 • język angielski
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

j. angielski 
j. niemiecki 

 

I.  Kryteria rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

 

 1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego  w Częstochowie odbywa się droga elektroniczną.

 

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, wypisanych w kolejności zgodnie z preferencjami kandydata.

 

 1. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 

 1. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
  Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt           

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału III LO – maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

7. Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według powyższej tabeli):

  

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych :
  • stopień celujący – 18 pkt

  • stopień bardzo dobry – 17 pkt

  • stopień dobry – 14 pkt

  • stopień dostateczny – 8 pkt

  • stopień dopuszczający – 2 pkt

 

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

  w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia   

  gimnazjum) – 3 pkt 

- szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  -

  maksymalna ilość punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

 

 1. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.  
 2. Do klas pierwszych przyjmowani będą absolwenci gimnazjum, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału według limitu miejsc.
 3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie za udział w takich samych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału III LO w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, wymienione w podstawie prawa.
 6. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.
 7. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów. 

 1. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum. 
 2. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2019r.) 
 3. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

II. Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  

    przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić 

    do komisji rekrutacyjnej wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia   

               dziecka.

b) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

e) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

 

III.  Wymagane dokumenty

 

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • wniosek o przyjęcie kandydata, wygenerowany z systemu rekrutacji elektronicznej
 • oryginał oraz poświadczona przez dyrektora kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • karta zdrowia ucznia (z gimnazjum).

 

 


Przejdź do góry