Kalendarium

Środa, 2021-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

Statystyki

  • Odwiedziny: 932943
  • Do końca roku: 30 dni
  • Do wakacji: 205 dni

"Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"

 

 

 

 

 

Artykuły

AKTUALNOŚCI

2015-06-15

Zakończyła się rekrutacja uczniów/uczennic na dodatkowe zajęcia w ramach projektu 
pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie”. Informacja o wynikach tj. 
o zakwalifikowaniu się ucznia/uczennicy do projektu jest dostępna u Koordynatora Szkolnego.

Czytaj więcej o: AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO PROJEKTU

2015-06-15

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie

„Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program                    Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX.             Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.           Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2.   Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa Projektu       „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie”

Nr Projektu               WND - POKL 09.01.02-24-071/11

§ 1

Informacja o Projekcie

1.      Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa (GMCz).

2.      Celem głównym Projektu jest podniesienie do końca roku szkolnego 2012/2013 efektywności procesu kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I-III SP prowadzonych przez GMCz oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

1)     Poprawę umiejętności czytania, pisania i umiejętności matematycznych;

2)     Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy i zaburzeń w komunikacji społecznej;

3)     Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;

4)     Poprawę rozwoju psychospołecznego uczniów niepełnosprawnych;

5)     Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

3.      Projekt realizowany jest w okresie: od 02 kwietnia 2012 r. do 30 sierpnia 2013 r.

4.      Projektem zostanie objętych 3 403 uczniów/uczennic (1627 K) z klas I-III z  47 szkół podstawowych (41 szkół podstawowych ogólnodostępnych, 4 szkół specjalnych i 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa, tj.: czytaj więcej

5.      Udział w Projekcie jest bezpłatny -  koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Oferowane formy wsparcia

1.     Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie roku szkolnego 2012/2013 łącznie 3 403 uczniom/uczennicom (1627 K) z klas I-III  uczęszczających do szkół określonych w § 1 ust. 4.

2.     Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: czytaj więcej

§ 3

Zasady rekrutacji do Projektu

1.          Rekrutacja do Projektu obejmuje:

1)     Działanie informacyjne w szkołach biorących udział w Projekcie;

2)     Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń szkół uczestniczących w Projekcie zgodnie z § 1 ust. 4, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl);

3) Składanie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu, rekomendacja wychowawcy) do Projektu przez uczniów/uczennice;

4) Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów Szkolnych ;

5) Wybór uczestników/uczestniczek Projektu przez Koordynatorów Szkolnych zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu);

6) Sporządzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatorów Szkolnych;

7) Weryfikację i zatwierdzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Zespół Projektowy;

8) Poinformowanie przez Koordynatorów Szkolnych uczniów/uczennic o wynikach rekrutacji;

9) Złożenie przez uczestników/uczestniczki  deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutację do udziału w Projekcie będą prowadzić Koordynatorzy Szkolni we współpracy z Zespołem Projektowym we wrześniu 2012 r. Nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 10 dni kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz sporządzenie, weryfikacja i zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych będzie trwało nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od zakończenia naboru do  Projektu. W sytuacjach wątpliwych decyzję o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do Projektu podejmuje Koordynator Szkolny po konsultacji z wychowawcą ucznia/uczennicy.

2 Warunki uczestnictwa w Projekcie:

1)     Uczeń/uczennica uczęszcza do jednej ze szkół wymienionych w § 1 ust. 4;

2)     Do Koordynatora Szkolnego zostanie dostarczony komplet dokumentów rekrutacyjnych określonych w § 3 pkt. 2.3) i 2.4);

3)     Na etapie rekrutacji do Projektu należy dostarczyć:

- formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu);

- rekomendację wychowawcy (załącznik nr 3 do Regulaminu);

- oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr 4 do Regulaminu).

4)     Po zakwalifikowaniu ucznia do udziału w Projekcie należy dostarczyć:

-  deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5 do Regulaminu).

W uzasadnionych przypadkach Koordynator Szkolny może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy.

2.          Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.

      Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne na stronach internetowych szkół objętych wsparciem, u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim.

3.      W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.

4.      Listy uczniów/uczennice zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy   rezerwowe (załącznik nr 6 i 7 do Regulaminu) zostaną sporządzone przez Koordynatorów Szkolnych odrębnie  dla każdej placówki szkolnej.

5.       Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Zespół Projektowy.

§ 4

Zasady uczestnictwa w Projekcie – prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu

1.  Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

1)     Udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił/a;

2)     Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu.

2.  Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:

1)     Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: formularz zgłoszeniowy do Projektu, deklaracja udziału w Projekcie, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja uczestnictwa w Projekcie);

2)     Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;

3)     Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności 
w dzienniku zajęć;

4)     Wypełniania ankiet  dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu;

5)     Bieżącego informowania Koordynatorów Szkolnych o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach;

6)     Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności;

7)     Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu;

8)     Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;

9)     Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

§ 5

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki  z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem.

Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału 
w Projekcie.

W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami oraz złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu).

§ 6

Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego - w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2.Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego „Regulaminu”.

3.Regulmin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu.

 

Katalog kryteriów

 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu

 

Rekomendacja wychowawcy

 

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu

 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

 

Lista podstawowa

 

Lista rezerwowa

 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie
Ogłoszenie szkoły o naborze

 

 

 

Czytaj więcej o: REKRUTACJA DO PROJEKTU

O PROJEKCIE

2015-06-15

 LO

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” ma na celu podniesienie efektywności kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I – III oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie (41 szkołach ogólnodostępnych, 4 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych).

 

Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia: 2 kwietnia 2012 r.

Termin zakończenia: 30 sierpnia 2013 r.

 

Koszt  realizacji projektu:

Całkowity koszt projektu: blisko 3 000 000,00 PLN

 

Beneficjent:

Gmina Miasto Częstochowa

 

Cele szczegółowe projektu:

1.   Poprawa umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych;

2.   Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń w komunikacji społecznej;

3.   Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;

4.   Poprawa rozwoju psychospołecznego uczniów niepełnosprawnych;

5.   Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1.     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2.     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

3.     Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4.     Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

5.     Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

6.     Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;

7.     Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;

8.     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;

9.     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie;

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie;

11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie;

12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego;

13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo;

14. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych czytelniczo;

15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych tanecznie.

Czytaj więcej o: O PROJEKCIE

KWARTALNE HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA

2015-06-15

KONTAKT

2015-06-15

     

Biuro Projektu – Zespół Projektowy

Renata Michalik – Patrzykont

Referat Obsługi Projektów Europejskich

w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

42-217 Częstochowa

ul. Śląska 11/13

pokój 34

tel.: 34 3707476

e-mail: rmichalik@czestochowa.um.gov.pl

Agata Boral

Referat Obsługi Projektów Europejskich

w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

42 - 217 Częstochowa

ul. Śląska 11/13

pokój 34

tel.: 34 3707264

e-mail: auboral@czestochowa.um.gov.pl

 

Koordynator Szkolny

Dorota Pliszka

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego

42 – 202 Częstochowa

ul. Warszawska 31

tel.: 34 3740728

e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl

 

Czytaj więcej o: KONTAKT