Kalendarium

Poniedziałek, 2020-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Statystyki

 • Odwiedziny: 554061
 • Do końca roku: 143 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Artykuły

Klauzula Covid-19

2020-05-25

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,

ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa, tel. 34 374 07 28,
e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail: iodedsod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05 wew. 107
 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl,
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Czytaj więcej o: Klauzula Covid-19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2018-09-10

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 12

im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.               w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,
ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa, tel. 34 374 07 28,
e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedzielą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią: Justyną Sprychą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

 

Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych.

Celem przetwarzania przez szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez szkołę, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się w szczególności w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

 • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych