Więcej ruchu mały zuchu

 

„Więcej ruchu mały zuchu”zajęcia ruchowe, pozalekcyjne przeznaczone są dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Moją one na celu zaspokojenie potrzeby ruchy, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole

Do głównych celów zajęć ruchowych zalicza się:

 1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 3. Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary    we własne siły
 4.  Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych
 5. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach ruchowych oraz muzyczno-ruchowych w formie pozalekcyjnej.
 6. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 7. Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
 8. Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 9. Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom, samoopanowania, odpowiedzialności.
 10. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności  i samodzielności.
 11. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 12.  Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się  w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.