Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - klasa II

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Termin: czwartek godz. 12.45-13.30

Sala: 31

Dla kogo: uczniowie klasy II

 

Charakterystyka zajęć:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu edukacji polonistycznej:

Cel ogólny:

 • §  Podniesienie  poziomu umiejętności uczniów oraz ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
 • poszerzenie słownictwa dziecka, kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
 • usprawnianie umiejętności czytania,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • wdrażanie ucznia do samodzielnej i systematycznej pracy,
 • wzmacnianie samooceny, eliminowanie trudności w nauce.

Zadania:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Rozwijanie umiejętności czytania.
 • Doskonalenie umiejętności pisania.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu edukacji polonistycznej:

Cel ogólny:

 • Podniesienie  poziomu umiejętności matematycznych uczniów i ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

Cele szczegółowe:

 • pobudzanie i rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych,
 • rozwijanie logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • doskonalenie porównywania, rozpoznawania, kojarzenia, rozumienia tekstu,
 • wdrażanie do słuchania i rozumienia poleceń,
 • ćwiczenie umiejętności rachunkowych i pamięci,
 • zachęcanie do aktywności i pokonywania trudności,
 • wdrażanie do współpracy z rówieśnikami.

Zadania:

 • Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych.
 • niezbędnych do uczenia się matematyki oraz rozumienia otaczającego świata.
 • Kształtowanie  umiejętności liczenia i sprawności rachunkowych.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie dokonywania pomiaru i obliczeń pieniężnych.