Stypendia szkolne

W związku z realizacją drugiej transzy pomocy w roku szkolnym 2019/2020 w postaci stypendium szkolnego oraz prośby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, aby dostarczyć niezbędne dokumenty, uprzejmie przypominam, że wymagane są:

  • prawidłowo wypełnione oświadczenie dot. aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej – OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO MOPS W TERMINIE DO DNIA 22.MAJA 2020 (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2);
  • oryginały rachunków i faktur imiennych za okres od stycznia 2020 do czerwca 2020 – NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY DO DNIA 1.CZERWCA 2020 do godz. 15.00 (wyznaczone miejsce w holu głównym szkoły). RACHUNKI I FAKTURY POWINNY BYĆ DOSTARCZONE W PODPISANEJ KOPERCIE (imię i nazwisko oraz klasa Ucznia). Po zebraniu wszystkich kopert zostana one dostarczone wraz z uzupełnioną Indywidualną Kartą Ucznia do MOPS.


Uwaga – w przypadku pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pedagog
Anetta Tkacz-ZAGORSKA