Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej 2016/2017

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany przez wychowawców świetlicy na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Cele i zdania świetlicy

 1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

- zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce,    rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,

- kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie

- rozwijają zainteresowania i zdolności

- wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej

- organizują właściwy wypoczynek

- sprawują opiekę nad dożywianiem

  2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

- organizowanie opieki, pomoc w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań

- organizowanie gier i zabaw ruchowych

- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze

-upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

-rozwijanie samodzielności

- współdziałanie z nauczycielami i rodzicami

 

 

 

 

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.30 do 15.00
 2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane:

- imię i nazwisko

- klasa

- informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy – nazwiska osób które mogą odbierać dziecko

- oświadczenie rodzica o samodzielnym powrocie dziecka do domu

- kontakt z rodzicami/numer Telefonu

- informacja o chorobach

4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy przed i po zakończeniu lekcji, oraz nad dziećmi oczekującymi na rodziców i zajęcia dodatkowe

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu

6. Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczone osoby

7. Uczeń może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo na podstawie pisemnej zgody rodzica

8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych nie ma w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemną zgodę rodzica

9. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu, wypełniają stosowne oświadczenie

10. Każda zmiana w sposobie odbioru dziecka musi być jak najszybciej zgłoszona

 

Wychowankowie świetlicy

 1. Mają obowiązek zgłaszać wychowawcy każde wyjście ze świetlicy
 2. Uczeń przychodząc do świetlicy zgłasza się do nauczyciela
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy
 5. Dzieci przebywające w świetlicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych
 6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności
 7. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne

 

Nagrody i wyróżnienia

- wyróżnienie w wobecności wszystkich dzieci przez wychowawcę

- pochwała przekazana wychowawcy

- poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców

- nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego

 

Kary

- upomnienie w obecności wszystkich dzieci

- nagana udzielona w obecności wychowawcy

- poinformowanie o  złym zachowaniu rodziców

 

Dokumentacja świetlicy

 1. Plan pracy świetlicy
 2. Regulamin świetlicy
 3. Ramowy rozkład dnia
 4. Dziennik zajęć
 5. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy