Kalendarium

Niedziela, 2021-06-13

Imieniny: Antoniego, Gracji

Statystyki

 • Odwiedziny: 138122
 • Do końca roku: 201 dni
 • Do wakacji: 12 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 35 w Częstochowie

e-mail: sp35@edukacja.czestochowa.pl

tel. 34 360 53 03

Aktualizacja zasad, procedur obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, w związku z pandemią SARS-CoV-2

 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych                             i opiekuńczych w świetlicy szkolnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie,                  w związku z pandemią SARS-CoV-2.

 

Cel procedury: Zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów jak i pracowników szkoły w związku z pandemią SARS–CoV-2.

 

Przyprowadzanie uczniów do świetlicy:

 1. Na zajęcia przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę.
 2. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły wyłącznie przez zdrowych rodziców/opiekunów. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do wydzielonego, wyznaczonego obszaru Szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 2 m w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców.
 5. Na zajęcia świetlicowe uczeń jest odprowadzany z szatni przez wyznaczonego pracownika szkoły, a po zajęciach dydaktycznych przez nauczyciela sprowadzającego uczniów do szatni.

 

Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w świetlicy:

 

 1. 1.      Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 1,5 m2 na osobę.
 3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych są rozlokowani w kilku salach, z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa.
 4. Wychowawcy i nauczyciele przebywający w świetlicy są zobowiązani zachować dystans między sobą, co najmniej 1,5 m.
 5. Wychowawcy zobowiązani są do częstego przypominania uczniom o potrzebie mycia i dezynfekowania rąk, konieczności zachowania dystansu oraz etykiecie kaszlu i kichania.
 6. Uczniowie i wychowawcy świetlicy są zobowiązani do jak najczęstszego mycia lub dezynfekowania rąk, zwłaszcza po wejściu do świetlicy, przed posiłkiem, po pobycie na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety, a także w trakcie pobytu w świetlicy po zakończonych tematycznych zajęciach (typu: wykonywanie prac plastycznych, odrabianie prac domowych, zabawy ruchowe, ...)
 7. Sale wyposażone są w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można z powodzeniem zdezynfekować co najmniej raz na koniec dnia, a w razie potrzeby częściej.
 8. Uczniowie nie mogą przynosić do świetlicę zbędnych przedmiotów, zabawek, ani wymieniać się swoimi przyborami i innymi rzeczami osobistymi z kolegami i koleżankami.
 9. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich niezwiązanych z działalnością świetlicy szkolnej.
 11. Rodzic/opiekun ucznia, który uczęszcza na zajęcia świetlicowe wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność.
 12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad, a w szczególności bezpieczeństwa pobytu w świetlicy oraz zachowania zasad higieny.

 

 

Odbieranie uczniów ze świetlicy:

 

 1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do informowania szkoły o każdorazowej zmianie numeru telefonu oraz adresu e-mail, aby w razie potrzeby zapewnić sprawną komunikację między szkołą i rodzicami/opiekunami.
 2. Jeżeli uczeń zgłasza lub przejawia niepokojące objawy choroby (kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku)  należy odizolować go od reszty uczniów, przyprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zmierzyć temperaturę ciała dziecka. Uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej lub pracownika szkoły z zachowaniem 2 m odległości od innych osób, należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 3. Rodzic/opiekun, który przyszedł odebrać ucznia ze świetlicy zgłasza się do wyznaczonego pracownika szkoły w miejscu wydzielonym szkoły (miejsca wydzielone: przed wejściem do szatni, część korytarza przy wejściu głównym szkoły), z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego minimum 2 metrów od pozostałych osób. Wyznaczony pracownik szkoły informuje ucznia i wychowawcę  o zakończeniu zajęć świetlicowych i odprowadza ucznia do rodzica/opiekuna, który oczekuje w wyznaczonym miejscu.
 4. Uczniowie mogą być odbierani tylko przez zdrowych rodziców/opiekunów.
 5. W przypadku nie odebrania dziecka po zakończonych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych stosuje się procedurę zawartą w Regulaminie pracy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie
 6. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeśli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

 

Źródło:

Wytyczne GIS, MZ, MEiN

 

 

 

PROCEDURA

organizacji zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie

opracowana na podstawie wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEiN z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, chorobę zakaźną.
 3. Rodzice przyprowadzający dziecko do placówki, nie wchodzą do jej przestrzeni wspólnej. Zatrzymują się przed budynkiem szkoły w wyznaczonym miejscu, w uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie wchodzą tylko do miejsc wydzielonych (miejsca wydzielone: przed wejściem do szatni, część korytarza przy wejściu głównym szkoły), z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk lub założone jednorazowe, własne rękawiczki, zakryte usta i nos nie będą wpuszczane do budynku szkolnego. Do budynku w miejsca nie wydzielone wchodzi jedynie dziecko. Nauczyciele/pracownicy szkoły, w razie konieczności, pomagają uczniom w szatni. Uczniowie klas młodszych przechodzą do sali lekcyjnej pod opieką pracownika szkoły.
 4. Każda klasa wchodzi do placówki o ściśle wyznaczonej godzinie i tylko wskazanym wejściem. Do sali przemieszcza się pod opieką nauczyciela bądź pracownika szkoły klatką schodową znajdującą się z południowej strony budynku. Uczniowie przemieszczający się z sal lekcyjnych do sali gimnastycznej korzystają z klatki schodowej znajdującej się z północnej strony budynku.
 5. Każda klasa przebywa w swojej sali z wyłączeniem lekcji informatyki, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Po każdej zmianie klas w tych salach będzie następowała dezynfekcja, w zależności od charakteru zajęć.
 6. Uczniowie w salach lekcyjnych siedzą osobno.
 7. Opracowano grafik rotacyjnego przebywania uczniów na korytarzu w momencie wietrzenia klasy. W czasie przebywania uczniów na korytarzu w momencie wietrzenia klasy lub przerwy obowiązują zasady reżimu sanitarnego: zachowanie dystansu 1,5m, zakrywanie nosa i ust z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa.
 8. Zgodnie z władzami MEiN, GIS i Dyrektora Szkoły uczniowie, nauczyciele i pracownicy AiO szkoły zostali zobowiązani do zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych – szatnie, korytarz, pokój nauczycielski, sekretariat, biblioteka, toaleta. W salach lekcyjnych nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 9. Podczas odbioru dziecka z placówki rodzic lub upoważniona osoba zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu przed wejściem głównym do placówki lub w części do tego wydzielonej.
 10. Przy wejściu do budynku szkoły oraz każdego wspólnego pomieszczenia znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Wchodzący zobowiązani są do posiadania własnej maseczki, rękawiczek oraz przebywania, jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, w miejscu do tego wyznaczonym, tzw. miejscu wydzielonym (miejsca wydzielone: przed wejściem do szatni, część korytarza przy wejściu głównym szkoły).
 11. Rodziców przyprowadzających/odbierających dzieci obowiązują zasady:

a)      1 zdrowy opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 1. Zapewnione zostały sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. W zagrożeniu zdrowia dziecka rekomendowany jest w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny, w pozostałych przypadkach kontakt z rodzicem/opiekunem wykorzystywane są techniki komunikacji na odległość, ze wskazaniem na dziennik elektroniczny.  W celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odbierania telefonów i informowania o zmianie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Chęć osobistego kontaktu z pracownikami szkoły należy poprzedzić informacją mailową, telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny. Należy dotrzymać umówionego terminu i miejsca spotkania.
 3. W szkole wyznaczono izolatkę na wypadek stwierdzenia infekcji u ucznia lub pracownika szkoły.
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: duszności czy kaszel, uczeń musi założyć maseczkę. Pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia o objawach Dyrektora Szkoły (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika obsługi czy administracji).                 Uczeń zostanie wówczas odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Dyrektor wyznaczy pracownika do sprawowania opieki nad uczniem i określi zasadność pomiaru temperatury ciała. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący minimum 2 m, zakryć usta i nos maseczką.
 2. 16.  W przypadku uzasadnionego pomiaru temperatury:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 1. O złym samopoczucia ucznia, o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek zasięgnąć opinii lekarza o stanie zdrowia dziecka (teleporada).
 3. W przypadku otrzymania od rodziców informacji o zakażeniu Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną o tym fakcie, bądź o podejrzeniu zakażenia ucznia. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego zdiagnozowano zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 5. Temperatura ciała będzie mierzona za pisemną zgodą rodzica termometrem bezdotykowym w tych klasach, w których pracownik zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych. Może nastąpić odstąpienie od tej procedury na polecenie PPIS.
 6. Przewiduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć; różne godziny przerw lub zajęć na świeżym powietrzu – zgodnie z harmonogramem) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, które należy stale przypominać: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niepodawanie sobie rąk.
 8. W każdej sali dydaktycznej, zajęć pozalekcyjnych, toalecie rozwieszono zilustrowane procedury informujące o podstawowych zasadach higieny w czasie epidemii. W każdej sali lekcyjnej znajduje się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją stosowania tego płynu.
 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały wyniesione z sal.
 10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane (w zależności od zajęć – po lekcji danej klasy lub po wszystkich zajęciach w danym dniu).
 11. Po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekcji biurka, klawiatury komputerowej w celu bezpiecznego korzystania sprzętu przez następnego nauczyciela prowadzącego zajęcia dla danej klasy/grupy uczniów.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku.
 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów – zabawek, gier, przyborów sportowych. Nie będzie możliwe korzystanie z nich podczas całego pobytu w szkole, tzn. również w czasie przeznaczonym na pobyt w świetlicy szkolnej.
 14. Rodzice każdego dnia zaopatrują swoje dzieci w maseczki zakrywające usta i nos, rękawiczki jednorazowe oraz chusteczki higieniczne (niezbędne do korzystania z kredy tablicowej)                            
 15. Rodzice (wspólnie z dzieckiem) powinni pilnować właściwego przygotowania ucznia do zajęć. Brak przyborów, materiałów uniemożliwi dziecku zaplanowaną przez nauczyciela pracę na lekcjach.
 16. Uczniowie nie mogą wymieniać się własnymi przyborami szkolnymi, pomocami dydaktycznymi przygotowanymi przez nauczyciela między sobą, dzielić się jedzeniem, piciem.
 17. Podczas lekcji mogą być używane jedynie takie pomoce, które można skutecznie dezynfekować.
 18. Sale oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W tym czasie uczniowie przebywają odpowiednio na korytarzu bądź we wskazanej sali, przygotowanej do częstej dezynfekcji
 19. W trakcie lekcji muzyki uczeń powinien korzystać z jednego instrumentu, który po zajęciach zostanie zdezynfekowany. Rezygnujemy ze śpiewu chóralnego, zespołowego.
 20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni do minimum ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 21. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych, opiekuńczo-wychowawczych odbywających się w szkole będą przestrzegane w/w zasady.
 22. W szkole na bieżąco odbywa się: wietrzenie sal, dezynfekcja stolików, krzesełek, klamek, włączników światła, mycie rąk przez przed i po zakończeniu zajęć;
 23. Szkoła w czasie pandemii nie organizuje wyjść poza teren placówki z wyłączeniem zajęć odbywających się w terenie.

 

 

 

 

Zasady dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie

 

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
 2. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 4. Posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem zgodnie z zasadą:  jedna klasa w jadalni w czasie posiłku lub w miarę możliwości spożywanie obiadów przy stolikach z rówieśnikami. Uzależnione jest to od liczby chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej.
 5. W zależności od ilości uczniów dla których będzie przygotowywany posiłek zostanie sporządzony i podany do wiadomości grafik obiadów informujący o godzinach i klasach, które będą spożywały posiłek w jadalni.
 6. Zgodnie z zasadami higieny osobistej uczniowie myją ręce przed spożyciem posiłku i po wyjściu z jadalni przed kolejnymi zajęciami dydaktycznymi lub pozalekcyjnymi.
 7. Uczniowie podczas oczekiwania na wydanie obiadu stoją w kolejce zachowując odpowiednią odległość min. 1,5 m, zakrywają wówczas usta i nos.
 8. Przy zmianowym wydawaniu posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane po każdej grupie lub po każdej przerwie obiadowej.
 9. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparza.
 10. W stołówce nie odbywa się samoobsługa. Dania, produkty, sztućce podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

 

 

Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie

 

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, służb medycznych oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 3. Uczniowie, pracownicy szkoły szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety myją ręce
 4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach dydaktycznych i sanitarno-higienicznych. Informację o przeprowadzonej dezynfekcji pracownik sprzątający umieszcza na tzw. karcie sprzątania.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, zaś w salach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych zdejmowania i zakładania maseczek zasłaniających usta i nos, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie urządzeń z użyciem detergentu.
 8. Na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach umieszczono pojemniki na zużyte maski i rękawice jednorazowe używane przez uczniów i pracowników.

 

 

 

 

Zasady funkcjonowania biblioteki Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie,

 w czasie pandemii

 

zgodne z „Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy” oraz aktualnymi przepisami prawnymi, informacjami i zaleceniami:

 

 

 1. Biblioteka będzie otwarta dla wypożyczających zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki
 2. W bibliotece może przebywać jeden uczeń wypożyczający bądź zwracający książki (informacja o tym znajduje się obok wejścia do biblioteki).
 3. Każdy użytkownik biblioteki powinien mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie.
 4. Osoby oczekujące na spotkanie z bibliotekarzem powinny zachować obowiązujący dystans przestrzenny (minimum 1,5 m).
 5. Osoba oczekująca  winna stosować się do poleceń bibliotekarza i przebywać w miejscu przez bibliotekarza wskazanym.
 6. Książki zwracane do biblioteki zostają złożone w kartonach w wyznaczonym miejscu i oznakowane datą zwrotu.
 7. Książki zwrócone do biblioteki mogą być ponownie wypożyczone nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty zwrotu.
 8. Po każdej wizycie osoby wypożyczającej lub zwracającej książki bibliotekarz ma obowiązek zdezynfekowania blatu oraz klamek.
 9. Zostaje zawieszona możliwość wolnego dostępu wypożyczających do regałów.
 10. Katalogi biblioteczne obsługuje wyłącznie bibliotekarz.
 11. Czytelnia pozostaje nieczynna, nie ma też możliwości korzystania przez uczniów ze stanowisk komputerowych w bibliotece.

 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej

Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie

 

 1. W sali gimnastycznej przebywają nie więcej niż dwie grupy uczniów.
 2. Uczniowie wchodzą do sali gimnastycznej przestrzegając odległości między sobą min. 1,5 m.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych nie muszą zakrywać nosa i ust.
 4. Uczniowie niećwiczący przebywają podczas lekcji w sali gimnastycznej zachowując między sobą odległość min. 1,5 m.
 5. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe, (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe).
 6. Sprzęt sportowy używane w czasie zajęć, jest odkładany i nie można go używać na kolejnych zajęciach wychowania fizycznego bez wykonania dezynfekcji.
 7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 8. W sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się na boisku szkolnym. Konieczne jest przynoszenie stroju sportowego odpowiedniego do pogody.
 9. Uczniowie korzystają odpowiednio dla płci z szatni zwanej przebieralnią wf.
 10. W przebieralni może znajdować się jedna grupa dziewcząt/chłopców odpowiednio: kończących wf, a następnie po dezynfekcji klamek, wyłączników prądu, siedlisk kolejna grupa rozpoczynająca zajęcia wf.
 11. Uczniowie po wejściu do przebieralni są zobowiązani do mycia rąk lub ich dezynfekcji,  tę samą czynność uczniowie wykonują po zakończonej lekcji przed przystąpieniem do przebierania.
 12. Korzystając z przebieralni, w tym pomieszczenia sanitarno-higienicznego, uczniowie zachowują niezbędny odstęp 1,5m, zasłaniają usta i nos maseczką.

 

 

Zasady korzystania z szatni szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 35  w Częstochowie

 

 

 1. Do szkolnej szatni obowiązuje zakaz wchodzenia osobom trzecim, czyli osobom nie zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie.
 2. Zobowiązuje się wszystkie osoby dorosłe wchodzące do szkoły do bezwzględnego używania środków odkażających ręce.
 3. Dziecko z oddziału przedszkolnego oraz uczeń kl. I - III jest odprowadzane do szatni z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa (odległość 2m), tam zmienia obuwie, pozostawia wierzchnią garderobę. Wyjątek stanowi niezbędna pomoc w przebraniu ucznia, wówczas rygorystyczne należy zachować zasadę bezpieczeństwa używając rękawiczek i osłaniając twarz za pomocą maseczki
 4. Każda klasa/grupa uczestnicząca w zajęciach korzysta z osobnego  „boksu”
 5. Na terenie szatni pomiędzy przebywającymi obowiązuje dystans odległości nie mniejszy niż 2 m.
 6. Po wejściu lub wyjściu ucznia pracownik szatni jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania zasad zawartych w dokumencie  „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy”
 7. O sytuacjach nie przewidzianych z sformułowanych zasadach pracownik szatni bezzwłocznie informuje dyrektora Szkoły.

 

 

Zasady korzystania z toalet na terenie

Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie

 1. Uczniowie korzystają z łazienki, toalety w czasie przerwy oraz w czasie trwania zajęć za zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. W toalecie obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 3. Czasowo wyłącza się automatyczne suszarki do rąk.
 4. Osoba korzystająca z toalety myje ręce zgodnie z procedurą znajdującą się nad umywalką po wejściu do łazienki i po wyjściu z toalety, a przed wyjściem z łazienki.
 5. W pomieszczeniu łazienki, toalety, odpowiednio dla płci, przebywają uczniowie zgodnie z zasadą:
 • po jednej uczennicy w kabinie WC i trzech uczennicach myjących ręce
 • po jednym uczniu w kabinie WC, jednym uczniu przy pisuarze i trzech uczniach myjących ręce
 1. Zabrania się przebywania w łazience, toalecie osób w oczekiwaniu na zwolnienie kabiny lub w oczekiwaniu na osoby korzystające z toalety.

 

 

 

 

Zasady obowiązujące w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie

 

1. Rodzic zobowiązany jest do wyposażenia dziecko każdego dnia w maseczki i rękawiczki ochronne.

2. Uczeń zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi przed wejściem do sali lekcyjnej.

3. Podczas wejścia do sali i po jej opuszczeniu uczniowie dezynfekują ręce.

4. Uczniowie wchodzą i wychodzą z sali pod nadzorem nauczyciela.

5. W sali lekcyjnej nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

6. Uczniowie siedzą w ławkach osobno.

7. Przy biurku nauczyciela może znajdować się jeden uczeń z zachowaniem bezpiecznej odległości.

8. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne i nie wymieniają się nimi. Nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, np. zabawek, gier.

9. Na każdej lekcji nauczyciel zobowiązany jest do przewietrzenia sali lekcyjnej. Uczniowie znajdują się wówczas na korytarzu z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

10. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela.

11. Nauczyciel odbiera prace pisemne od uczniów w rękawiczkach.

12. Po przeprowadzeniu kartkówki, sprawdzianu prace pisemne uczniów składowane są w pudełkach przeznaczonych dla danej klasy przez okres trzech dni.

 

 

 Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na  stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.