Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Rekrutacja 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

21 maja 2020r.

 

Informacja MEN

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

19.05.2020

 

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 

 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

 

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należywtedywskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 
Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

 

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

 

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

1 kwietnia 2020r.

 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych podstawy prawne:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1737),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
  i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych:

 

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
 • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia dla osób posiadających świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
 • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie.

 

W jaki sposób można dokonać wyboru szkoły i klasy?

 

1. Wybrać i wskazać preferowane klasy(w trzech szkołach w ramach jednego organu prowadzącego, bez ograniczeń wyboru ilości klas w tych szkołach)

 

2. Przeanalizować zasady rekrutacji do wybranych klas opublikowane na stronach internetowych szkół (regulaminy i zasady rekrutacji)

 

3. Ustalić kolejność wg własnych preferencji (np. wg własnych zainteresowań i predyspozycji)

4. Zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji

 

Limit wniosków o przyjęcie do szkoły określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

Art.  156.

 

 1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych […] publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych […] publicznych szkół.
 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych […] publicznych szkół
  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

 

Art.  134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.)

 

 • liceum ogólnokształcącego

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 • technikum i branżowej szkoły I stopnia

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
  do kierowania pojazdem - prawo jazdy kategorii C lub C+E).

 

Rekrutacja pracowników młodocianych do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie przyjęć kandydatów
do branżowych szkół I stopnia.

 

Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu co do zasady , kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia.

 

Istnieje także możliwość dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych.

 

Rekrutacja uczniów do szkół sportowych

 

Art.  137 ust. 4 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.)

 

Do klasy I szkoły ponadpodstawowej sportowej (mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej) przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe warunki:

 

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia(orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Rekrutacja uczniów do klas dwujęzycznych lub oddziałów dwujęzycznych

 

Art.  140 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.)

 

Do klasy I szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki:

 

 •  posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

 

Do klasy wstępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki:

 

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

Jeżeli liczba kandydatów  jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria

 

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny
  z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych -  do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (dotyczy liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowych szkołach I stopnia).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

Ósmoklasista przystępuje w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu

w terminach ustalonych przez CKE.

 

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom wyników i zaświadczeń oraz wydania ich uczniom ustala CKE.

 

Terminy egzaminów:

 

język polski                21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

 

matematyka                22 kwietnia 2020 r. (środa)

 

język obcy nowożytny  23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

 

Terminy dodatkowe:

 

język polski                1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 

matematyka                2 czerwca 2020 r. (wtorek)

 

język obcy nowożytny  3 czerwca 2020 r. (środa)

 

Jak zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji?

 

① Uzyskać wysokie oceny na świadectwie ukończenia szkoły (ogółem maks. 72 pkt. - maks. po 18 pkt. z j. polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów).

 

       Za oceny wyrażone w stopniu:

 

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

(w zakresie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji).

 

②Uzyskać wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty (ogółem maks. 100 pkt.).

 

       Wynik przedstawiony w procentach z:

 

 • języka polskiego – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.).
 • matematyki – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.).
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 (maksymalnie 30 pkt.).

 

③Uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, za które przyznaje się 7 punktów.

 

④Udzielać się społecznie, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
       w formie wolontariatu - za te osiągnięcia przyznaje się 3 punkty.

 

⑤Osiągać miejsca uznane za wysokie w konkursach (maksymalnie 18 punktów).

 

§ 12 i § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

 

 • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

§ 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 

Przeliczanie punktów  kliknij

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  200

 

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych

 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty,
  są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej .

W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów,  należypamiętać np. o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych.

Art.  132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 • Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
 • Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia
  z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu
  w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

Art. 44 zx ust. 1, art. 44 zzzw Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)

 • Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz„100” (wynik na skali centylowej).

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)

Śląski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki szkół

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)

Strona jest skierowana do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów

a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

 

b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021,

 

c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

 

Załączniki

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

28.01.2020

 

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 

Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach.

 

Prognoza na krajowym rynku pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego. Tym samym przyczyni się ona do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy – wybrane województwa

 • W województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 71 istotnych zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Wśród nich: górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, technik geolog, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik technologii żywności. Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu (na Dolnym Śląsku jest ich 92) są m.in.: kamieniarz, kucharz, stolarz, zdobnik ceramiki, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik przeróbki kopalin stałych.
 • W województwie kujawsko-pomorskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 71 istotnych zawodów, a wśród nich: cukiernik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik analityk, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 72 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: monter budownictwa wodnego, monter jachtów i łodzi, przetwórca ryb, technik organizacji turystyki, technik procesów drukowania, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, zdobnik ceramiki.
 • W województwie lubelskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 88 istotnych zawodów. Na liście znajduje się m.in.: magazynier-logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik agrobiznesu, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik rolnik, technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wśród 67 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu, należy wymienić takie jak m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, pszczelarz, terapeuta zajęciowy, technik organizacji turystyki, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik pszczelarz.
 • W województwie małopolskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 74 istotnych zawodów. Wśród nich: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik przemysłu mody, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 81 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystentka stomatologiczna, blacharz samochodowy, cukiernik, kowal, modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, piekarz, przetwórca mięsa, technik farmaceutyczny, technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego.
 • W województwie mazowieckim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 89 istotnych zawodów. Wśród nich: betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa, technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 64 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, technik agrobiznesu, technik handlowiec, technik ogrodnik, technik papiernictwa, technik rolnik.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny na dole strony.

Dodatkowe informacje – czym jest prognoza?

Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, każdego roku ministerstwo publikuje w formie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Pierwszy z takich dokumentów został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski w ubiegłym roku. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. ma na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

Procedury przetwarzania danych opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych pozwalają na wykorzystanie w sposób kompleksowy ogółu czynników wpływających na kształtowanie się podaży i popytu na pracę w perspektywie długofalowej. Celem było stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na okres 5 lat, przy uwzględnieniu różnych dostępnych źródeł danych ekonomicznych, demograficznych i edukacyjnych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, w przekroju branżowym.

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2021 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2020.

Dzięki opublikowanej prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie, uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów.

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji, co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewni stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Będą one miały pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zaw

Pliki do pobrania