Kalendarium

Piątek, 2022-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Statystyki

 • Odwiedziny: 945825
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 154 dni
Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:00
 
mgr Dorota Pliszka
 
Biblioteka

Artykuły

Konkurs fotograficzny Pamiętamy

2020-11-10

Regulamin konkursu po d tym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/15jcV5Ud7EhWPFZv8dIIkm41zpD_0LIuH/view?usp=sharing

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny Pamiętamy

Konkurs Biblioteka moich marzeń

2020-11-10

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. JANA MARCINA SZANCERA

                                                                                                                                                                                             

POWIATOWY KONKURS BIBLIOTECZNO – LITERACKI

„Moja biblioteka”

 

Regulamin

Cele:

 1. Zmobilizowanie uczniów do pracy nad rozwojem i doskonaleniem kompetencji literackich.
 2. Dbanie o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.
 3. Doskonalenie kompetencji językowych.
 4. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikacji.
 6. Rozwijanie zdolności literackich uczniów.
 7. Pobudzenie i rozwijanie wyobraźni uczniów.
 8. Promowanie działalności bibliotek szkolnych oraz czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 4 - 6.

II kategoria – klasy 7 - 8.

 1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 uczniów.
 2. Prace należy przesyłać do dnia 21.12.2020 r. drogą elektroniczną na adres: biblioteka.sp24@wp.pl

Wymagania konkursowe:

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej na temat: „Biblioteka moich marzeń”.

2. Prace nie powinny przekraczać 3 stron formatu A4.

3. Wymagana czcionka to Times New Roman 12.

4. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę:

a) imię i nazwisko ucznia,

b) klasa,

c) nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu,

d) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa oraz zgodę.

 

Ocena prac konkursowych

1. Prace oceniać będzie specjalnie powołane jury konkursowe.

2. Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

3. Decyzja Komisji, co do wyboru najlepszych prac, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Nagrody  dla laureatów

        1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 15.01.2021 r.

        2. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

            Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania.

        3. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone laureatom do macierzystych szkół.

 

 

 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. Zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000).

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

Organizator                                                                      Dyrektor szkoły

mgr Anna Romianowska                                                                                  mgr Joanna Zasępa

 

 

 

 

 

                                             

       
   
 
     

 

 

KARTA ZŁOSZENIA UCZESTNIKA DO

POWIATOWEGO KONKURSU BIBLIOTECZNO -  LITERACKIEGO

„BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………

Nazwa, adres i telefon szkoły …………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

Opiekun ucznia (imię, nazwisko, telefon) …………………………………………………………

 

Częstochowa, dn………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku     ……………………………………………………. w celu organizacji i wzięcia udziału  w
               (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

Powiatowym Konkursie Biblioteczno - Literackim „Biblioteka moich marzeń” w okresie listopad - styczeń, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana   Marcina Szancera w Częstochowie

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach   przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.                                                      

 ……………………………………………………..

                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

 1. 1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. J. M. Szancera w Częstochowie,  tel: 34 364 34 05 e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl.
 2. 2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr tel.34 362 51 05.
 3. 3.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Książce i Literaturze „Czytam, więc jestem”zgodnie z regulaminem konkursu.
 4. 4.        Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
 5. 5.        Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. 6.        Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 7. 7.        Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 8.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.                                          

 

Czytaj więcej o: Konkurs Biblioteka moich marzeń

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

2021-04-23

23 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich a tak powstaje książka:

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - on line

2020-04-20
Powiększ zdjęcie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich - przypadającego 23 kwietnia - zapraszamy wszystkich uczniów do rozwiązywania zagadek związanych z książkami.
 
 
 
 
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - on line

Książka Joanny Matias "Santa Rosa" (bezpłatnie)

2020-04-06
Zachęcamy starszą młodzież do zapoznania się z bezpłtną książką w formie ebooka Santa Rosa autorstwa Joanny Matias.
Jest to opowieść o życzliwości, która zmienia świat.
 
                                                                                                         
 
 
  Więcej informacji o książce: https://polakpotrafi.pl/projekt/santa-rosa
 
 
 
 Książkę w formie pdf można pobrać całkowicie bezpłatnie                            i legalnie tutaj:
 

  #zostańwdomu  #czytaj

 
Czytaj więcej o: Książka Joanny Matias "Santa Rosa" (bezpłatnie)

Konkurs na recenzje książki

2020-04-06
Konkurs czytelniczy Co czytam w domu? - recenzja książki

Konkurs dla uczniów klas IV - VIII 
 
Organizatorzy:
Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 12 w Częstochowie,
 
Cele:
 • Rozwijanie u uczniów zainteresowań czytelniczych;
 • Rozwijanie umiejętności pisanie recenzji;
 • Propagowanie pozytywnych form spędzania czasu w domu.

Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest napisanie receznji książki czytanej podczas zawieszenia tardycyjnych zajęć z powodu epidemii koronawirusa;
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII i oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas: IV - VI i VII - VIII);
 • Praca powinna nie przekroczyć 300 słów, około strony A4;
 • Praca powinna być przesłana w formatach: *.doc, *.docx, *.pdf, *.odt wyłącznie na adresy mailowe nauczycieli bibliotekarzy: p. Dorota Pliszka pliszkad12@gmail.com lub p. Krzysztof Górecki goreckikrz12@gmail.com ;
 • Każda praca powinna zawierać tytuł i autora opisywanej książki oraz imię, nazwisko i klasę uczestnika konkusru;
 • Najlepsze recenzje zostaną nagrodzone;
 • Termin nadsyłania prac - do końca zawieszenia zajęć lekcyjnych - czyli do powrotu do szkoły;
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu, oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach organizowania konkursu.

Kryterium oceny:

 • Realizacja tematu;
 • Poprawność językowa;
 • Poprawność ortograficzna;

              #zostańwdomu #czytaj

 

Organizatorzy:
 
p. Dorota Pliszka
p. Krzysztof Górecki
 

 

Czytaj więcej o: Konkurs na recenzje książki

Klasa 5b na zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Pedagogicznej

2020-01-28
Powiększ zdjęcie

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe... to temat zajęć bibliotecznych, w których wzięła udział klasa 5b wraz z wychowawczynią panią Aleksandrą Gąsowską. Podczas warsztatów uczniowie aktywnie brali udział w ćwiczeniach i dyskusji na temat: dokuczania innym,agresji i cyberprzemocy  w szkole. Wraz z prowadzącą zajęcia panią Martą Małek sporządzili kontrakt klasowy oraz szukali sposobów na walkę agresją.

Czytaj więcej o: Klasa 5b na zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Pedagogicznej

Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada

2019-11-25
Powiększ zdjęcie

Uczniowie klas młodszych przyszli dziś do szkoły ze swoimi maskotkami. Bibliotekarze zorganizowali dziś szczególne zajęcia. Dzieci mogły bawić się ze swoimi misiami, opowiadały o nich i dowiedziały się sporo o misiach świata. Nie zabrakło też czytania. Dzisiejszym bohaterem książkowym był Miś Padington. Czytelnicze obchody Dnia Pluszowego Misia to jedna z akcji promująca czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, dzięki któremu biblioteka szkolna wzbogciła się w tym roku szkolnym o wiele nowych pozycji. Zapraszamy do wypożyczania.

Czytaj więcej o: Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada

Lekcja klasy 2b w Bibliotece Pedagogicznej

2019-11-04
Powiększ zdjęcie

Dnia 28 października 2019 roku, klasa II B pod opieką wychowawczyni Lidii Stępień uczestniczyła w lekcji zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Częstochowie.
Tajemniczy temat lekcji Dzień czarnego kota miał obalić stereotypy w naszym myśleniu na temat tego zwierzęcia.
Czarny kot to w wielu krajach bardzo dobra wróżba i symbol powodzenia. Podczas zajęć, dzieci mogły usłyszeć i zobaczyć różne rodzaje kotów znanych w literaturze, filmie czy bajce. Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji na temat dzikich kotów zamieszkujących różne rejony naszej Ziemi. Podczas zajęć rozwiązywały krzyżówki, przechodziły labirynty i ćwiczyły swoją spostrzegawczość.Miały także możliwość zwiedzania wybranych pomieszczeń biblioteki. Oglądały ekspozycję poświęconą działającemu na naszym terenie Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk.
Sprawdzały one również wagę najcięższej książki ze zbiorów bibliotecznych. Dzięki tej wycieczce dzieci mogły dowiedzieć się nieco więcej na temat zarówno kotów jak i funkcjonowania tego typu biblioteki w naszym mieście.

 

Czytaj więcej o: Lekcja klasy 2b w Bibliotece Pedagogicznej

Dzień Głośnego Czytania

2019-09-30
Powiększ zdjęcie

To był świetny pomysł! Uczniowie starszych klas i nauczyciele czytali tym nieco młodszym. Było trochę klasyki i sporo ciekawych nowości. Piękne emocje.... Podobało się!

Czytaj więcej o: Dzień Głośnego Czytania